Stadgar

FIBERFÖRENINGEN ROBERTSHÖJD.NET

STADGAR/AVTAL 1991-09-12

Reviderad 2000-03-29 och 2019-04-04

§ 1 Firma

Föreningens firma är Fiberföreningen Robertshöjd.Net.

§ 2 Ändamål

Fiberföreningen Robertshöjd.Net, i fortsättningen kallad föreningen, har till syfte att erbjuda gemensam tjänst och anläggning för kommunikation till de fastighetsägare inom Robertshöjds samfällighetsförening som väljer att ansluta sig.

Med uttrycket kommunikation inkluderas tjänster för t ex internet, TV och telefoni.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap i föreningen beviljas av föreningens styrelse efter skriftlig ansökan. Endast medlemmar i Robertshöjds samfällighetsförening kan beviljas inträde.

Medlem i föreningen förbinder sig att följa gällande stadgar för föreningen.

Medvetet åsidosättande av föreningens stadgar och av styrelsens fattade beslut, kan medföra att tjänsten avskärmas för berörd fastighet.

Vid inträde i föreningen erlägges avgift lika med totalkostnad för tjänsteanskaffandet delat med antalet medlemmar i föreningen.

Ersättningen erlägges som kontant betalning vid installationstidpunkten.

Årsmötet beslutar efter förslag från styrelsen hur stor anslutningsavgiften för nytillträdande skall vara för det kommande verksamhetsåret.

Medlem skall, när tjänsten tagits i bruk, fortlöpande 2 gånger om året betala indexreglerad driftskostnad som följer särskilt, mellan föreningen och leverantören överenskommet avtal.

Vid försäljning av fastighet åligger det säljaren, att informera köparen om detta avtal, som sålunda följer fastigheten, det vill säga aktuell fastighetsägare under avtalstiden.

Medlem, som önskar utträde ur föreningen, skall anmäla detta skriftligen till föreningens styrelse, senast 3 månader före önskat utträdesdatum.

Abonnemangsavgift erlägges till och med utgången av det kvartal, som avslutas närmast efter begärd utträdesdatum.

Vid utträde återbetalas ej kontant betalning.

§ 4 Styrelse säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Göteborgs kommun.

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter och lägst 2 och högst 4 suppleanter.

§ 5 Styrelse, val

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.

Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant 1 år. Första gången val äger rum skall 2 ledamöter väljas på endast 1 år.

Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 6 Styrelse, kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall tillställas ledamöterna minst 8 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden.

Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe.

Suppleant, som ej tjänstgör i ledamots ställe, har rätt att närvara vid sammanträdet, men har ej rösträtt.

§ 7 Styrelse beslutförhet, protokoll

Styrelsen är beslutför, när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening, som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen, får ärende avgöras om minst 2/3 av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får, utan hinder av bestämmelserna i första stycket, avgöras utan kallelse, om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll, som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot, som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

Firmatecknare är 2 styrelseledamöter i förening.

§ 8 Styrelse förvaltning

Styrelsen skall:

1. Förvalta föreningen och föreningens tillgångar.

2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper.

3. Föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare.

4. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.

§ 9 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 1 suppleant.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast 3 veckor före ordinarie stämma.

§ 10 Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 jan 31 dec.

§ 11 Föreningsstämma

Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan, när den finner erforderligt, utlysa extra stämma.

Om stämma skall godkänna uttaxering, skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle, att från det kallelseåtgärd vidtagits, ta del av debiteringslängd (förslag till budget), utvisande det belopp, som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 12 Kallelse till stämma

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom utdelning i postlåda till respektive fastighet.

Kallelseåtgärd skall vidtas senast 2 veckor före sammanträdet.

I kallelsen skall anges vilka ärenden, som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 11 angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom utdelning till medlemmarna.

§ 13 Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 14 Dagordning vid ordinarie stämma

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande för stämman.

2. Val av 2 justeringsmän.

3. Styrelsens och revisorernas berättelser.

4. Ansvarsfrihet för styrelsen.

5. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.

6. Ersättning till styrelsen och revisorerna.

7. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

8. Val av styrelse och styrelseordförande.

9. Val av revisorer.

10. Fråga om val av valberedning.

11. Övriga frågor.

12. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

§ 15 Disposition avkastning

Fördelning av överskott beslutas av styrelsen.

§ 16 Stämmobeslut

Beslut i fråga rörande föreningens verksamhet av löpande karaktär, till exempel avgifter och programutbud, fattas med enkel majoritet. Beslut i frågor av omfattande ekonomisk påföljd, det vill säga belopp överstigande 2% av basbeloppet per fastighet gällande 1 januari det år beslutet tages, fattas med kvalificerad majoritet = mer än 2/3 av närvarande medlemmar. Vid votering gäller endast en röst per fastighet.

§ 17 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas vid ordinarie eller extra stämma.

Stadgeändringsbeslut skall fattas med kvalificerad majoritet.

§ 18 Upplösning

Föreningen upplöses om beslut därom fattas vid ordinarie eller extra stämma.

Beslut om upplösning fattas med kvalificerad majoritet.

Vid upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla Robertshöjds samfällighetsförening.

§ 19 Protokolljustering, tillgänglighållande

Stämmoprotokollet skall justeras inom 2 veckor efter stämman och därefter delas ut till medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.